Wat vinden wij belangrijk?

Laagdrempelige hulpverlening.
Zo kort en dicht mogelijk bij de jongere én zijn gezin.

Iedere jongere heeft recht op een plek waar hij/zij mag zijn.

Voor kinderen en jongeren

Meisjes en jongens met autisme en/of gedrags- en emotionele problematiek en/of verstandelijke beperking kunnen beroep doen op MFC Sint-Ferdinand voor mobiele/ambulante begeleiding, dagopvang, verblijf.

Dit kan in Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Ferdinand en Multifunctioneel Centrum (MFC) ’t Hoeveke.

Wat vinden wij belangrijk

Wij bieden zorg op maat: met respect voor de vraag van de jongere en zijn gezin en vertrekkend vanuit de mogelijkheden en de aanwezige krachten en kwaliteiten van iedere betrokkene uit het netwerk. We zetten ons ervoor in dat de jongere zijn plek kan vinden in onze samenleving.

We stimuleren groei en ontwikkeling van de jongere, rekening houdend met zijn/haar tempo, mogelijkheden en wensen.

Onze grondhouding is die van een warme, waakzame aanwezigheid waarmee we in relatie staan met de jongere en met elkaar.

De jongere en zijn gezin staan centraal binnen onze werking en kunnen ondersteund worden door verschillende personen en/of diensten. Deze visie wordt weergegeven in de tekening aan de hand van cirkels en vormen de basis van onze werking.

We willen als MFC Sint-Ferdinand zorg op maat bieden. Dit betekent dat we de krachten die reeds aanwezig zijn binnen de jongere en zijn context willen behouden en/of versterken met ruimte voor de beperking.

Ik doe zelf wat ik zelf kan,
Ik kan ondersteuning toestaan opdat ik bepaalde dingen aankan,
Ik mag er zijn vanuit mijn unieke zelf, wat passend is voor mij en bijdraagt
tot een goed en gelukkig leven voor mij.

We werken, als MFC Sint-Ferdinand, maximaal samen met de krachten binnen de persoon zelf, het gezin, de familie, de vrienden, de informele contacten en/of de reguliere diensten en andere gespecialiseerde hulpverleners.

We doen aan voortdurende vraagverheldering en toetsen af of en welke meerwaarde wij hier in kunnen bieden.

iceberg

Gedrag is slechts het topje van de ijsberg.
We duiken als hulpverleners regelmatig onder de waterlijn.

We kijken naar het kind en zijn context. Gedrag is betekenisvol en een wisselwerking. Het is maar een topje van de ijsberg. Wij als hulpverleners trachten zicht te krijgen op het geheel. We gaan er vanuit dat een jongere altijd in verbinding is met zijn omgeving.

Als MFC Sint-Ferdinand hanteren we volgende basisprincipes:

 • We streven naar een respectvolle en verbindende samenwerking.
 • We luisteren naar de vragen en de noden die er zijn.
 • Waar kan:
  • Stimuleren en mogelijk maken.
 • Waar nodig:
  • Ondersteunen.
  • Aanpassen.
 • Lerende houding van waaruit we actief op zoek gaan naar een passend antwoord op de hulpvraag van de jongere en zijn context.

Nieuwe autoriteit

De boot en het anker

We hebben respect voor de eigenheid van het kind. We geven het de nodige ruimte om zijn horizon te verkennen en te verruimen. We zien de talenten van het kind en geven het optimale kansen om deze te benutten.

boatAls opvoeders willen we het goede voorbeeld geven. Wij zijn de verantwoordelijke volwassenen. Als er gevaar dreigt, nemen we onze verantwoordelijkheid en grijpen we in. Dit kunnen we niet alleen en doen we samen met collega’s, ouders, school en andere betrokkenen. We steunen elkaar. Onze bedoelingen zijn oprecht: we hebben het beste voor met het kind. Als zorgfiguur willen we de band/relatie aangaan met de jongere. We willen aanwezig zijn in het leven van het kind, bij goede en bij moeilijke periodes. Er is vertrouwen maar dit is niet blind, we zullen handelen indien we dit nodig achten.

We zullen niet wijken en houden vol op een geweldloze en liefdevolle manier. We blijven rustig tijdens escalaties en geven niet toe aan agressief gedrag. Als de gemoederen bedaard zijn, bevestigen we de verbinding. Wij willen herstel en verzoening en gaan hier actief naar op zoek.

We hopen op resultaat maar vooral op lange termijn.

Onze jongeren zijn een bootje op zee met hun hele toekomst nog voor zich. Ze kunnen zelf hun eigen koers bepalen.

ankerIn verbondenheid met zorgende volwassenen. We gaan de verbinding aan met onze jongeren en bieden zo een veilig kader aan waarbinnen ze kunnen groeien, experimenteren, fouten maken en leren. Waar het kan, vieren we het touw, zodat het kind de zee kan ontdekken. Als de veiligheid van het kind in gevaar komt, maken we de verbinding (het touw) wat korter zodat het risico kleiner wordt.

Als opvoeders zijn we standvastig en blijven we dit ook bij een woelige zee. We wijken niet en blijven een ankerpunt voor de jongere.

Visie op opvoeding

Bekijk onze visie op opvoeding:

Open fiche