Privacyverklaring O.C. Sint-Ferdinand bezoekers website

 Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR= General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om ze te beschermen.

1. Verantwoordelijken

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens.

In jouw voorziening is er samen met de scholen die gevestigd zijn op de campus van Sint-Ferdinand een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, die gemakkelijk te contacteren is via privacy@ferdinand.broedersvanliefde.be  

2. Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

In Sint-Ferdinand verwerken wij contact- en/of sollicitatie-gegevens omwille van de volgende doelen:

 • Voor het bekend maken van vacatures
 • Voor het behandelen van je vraag die je op ons contactformulier hebt ingegeven. 

2.2 Verwerkte persoonsgegevens

 We verwerken de volgende gegevens: 

 • identificatiegegevens (in het bijzonder voornaam en naam); 
 • contactgegevens (in het bijzonder telefoonnummers, adresgegevens, e-mailadres); 
 • de gegevens die je ons bezorgt bij het invullen van het contactformulier 

2.3 Ontvangers

 • Er zijn geen externe ontvangers: we geven je gegevens dus niet door aan personen of organisaties buiten onze eigen organisatie 
 • Mogelijke interne ontvangers: medewerkers die je ingevulde formulier of je sollicitatie zullen behandelen 

2.4 Bewaartijden

We zullen jouw gegevens niet langer verwerken dan nodig om de gestelde doeleinden te bereiken. 

3. Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

Je kunt je steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van jou er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom we die persoonsgegevens nodig hebben of gebruiken en hoe lang ze bewaard worden; 
 • recht op inzage: je mag steeds de gegevens die wij over jou hebben inkijken a.d.h.v. een kopie; 
 • recht op verbetering: indien je fouten in jouw gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kunt ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens; 
 • recht op gegevenswissing: je kunt vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor ons, permanent en volledig verwijderd worden; 
 • recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen; 
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen dan zullen we dit faciliteren (in de mate van het mogelijke); 
 • recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten; 
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: we gebruiken geen algoritmes om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) je gegevens; 
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men jou voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken. 

Als je meer uitleg wil of als je gebruik wil maken van een van deze rechten kan je de directie contacteren. Bij eventuele disputen of twijfel, kan je ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwer

Als je meer uitleg wil of als je gebruik wil maken van een van deze rechten kan je ons aanspreekpunt informatieveiligheid contacteren per mail via privacy@ferdinand.broedersvanliefde.be

Bij eventuele disputen of twijfel, kan je ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens, die vroeger de privacycommissie heette. Haar website is momenteel: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be